Kế hoạch: Số /KH-UBND

Số         /KH-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 10/03/2020

Kế hoạch Triển khai Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Ba Tầng

Người ký duyệt: Ăm May Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời