Báo cáo: Số: 31/BC-UBND

Số: 31/BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 27/04/2022

Báo cáo đánh giá 15 năm thi hành Luật bình đẳng giới

Người ký duyệt: Hồ Ai Béc Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn hóa -xã hội Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời