Báo cáo: Số 26/BC-UBND

Số 26/BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 21/04/2020

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290- QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ chính trị khóa X về việc Ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Người ký duyệt: Ăm May Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời