Báo cáo: Số 25/BC-UBND

Số 25/BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 20/04/2020

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 20/5/2015 của Ban Bí thư “về tăng cường và đổi mới công tác Dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”

Người ký duyệt: Ăm May Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời