Kế hoạch: Số: 22/KH-UBND

Số: 22/KH-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 15/06/2020

KẾ HOẠCH Phát triển kinh tế - xã hội xã Ba Tầng 5 năm giai đoạn 2021 - 2025

Người ký duyệt: Ăm May Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời