Thông báo: Số 07/TB-UBND

Số 07/TB-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 31/07/2020

Thông Báo Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn xã Ba Tầng

Người ký duyệt: Hồ Văn Băng Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Trạm Y tế Xã Ba Tầng Lĩnh vực: Y tế
Thông báo
GIấy mời