Thông báo: Số: 02/TB-UBND

Số: 02/TB-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 22/03/2022

Thông báo Về việc tuyển chọn, bố trí nhân viên khuyến nông và nhân viên thú y xã Ba Tầng

Người ký duyệt: Hồ Văn Băng Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời