Báo cáo: Biểu số 06a/VPCP/KSTT

Biểu số 06a/VPCP/KSTT Tải về (0) Ban hành ngày: 15/06/2020

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ BA TẦNG (6 tháng/2020), (Từ ngày 15/3/2020 đến 15/6/2020)

Người ký duyệt: Hồ Văn Hiền Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời