Website xã Ba Tầng

http://xabatang.quangtri.gov.vn


Thông báo Số lượng và cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ba Tầng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Số lượng và cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cửđại biểu Hội đồng nhân dân xã Ba Tầng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026