tải xuống

Quy trình đăng ký kết hôn

Quy trình này áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn trên địa bàn xã Ba Tầng