Đoàn thanh niên xa Ba Tầng phối hợp Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Ba Tầng hoạt động củng cố lán...
Hình ảnh tuyên truyền dịch bệnh Covid-19 đợt 3 năm 2020
xã Ba Tầng
Hình ảnh hoạt động Đại hội Đảng bộ xã Ba Tầng lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 (ngày 25-26/5/2020)
Hội trường Đồn biên phòng Ba Tầng
Hình ảnh hoạt động tuyên dương hội viên sản xuất giỏi giai đoạn 2015-2020 xã Ba Tầng
Hội trường xã Ba Tầng
Cán bộ đoàn viên phối hợp Đồn biên phòng Ba Tầng xã Ba Tầng (Tuyên truyền Phòng chống dịch...
xã Ba Tầng (Tuyên truyền Phòng chống dịch COVID-19)
Thông báo
GIấy mời