Đoàn thanh niên xa Ba Tầng phối hợp Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Ba Tầng hoạt động củng cố lán...
Hình ảnh tuyên truyền dịch bệnh Covid-19 đợt 3 năm 2020
xã Ba Tầng
Hình ảnh hoạt động Đại hội Đảng bộ xã Ba Tầng lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 (ngày 25-26/5/2020)
Hội trường Đồn biên phòng Ba Tầng
Cán bộ đoàn viên phối hợp Đồn biên phòng Ba Tầng xã Ba Tầng (Tuyên truyền Phòng chống dịch...
xã Ba Tầng (Tuyên truyền Phòng chống dịch COVID-19)