Lịch làm việc của HĐND&UBND xã Ba Tầng từ ngày 09/3/2020 đến 13/3/2020

LỊCH CÔNG TÁC
CỦA ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XàBA TẦNG
Từ ngày 02/11/2020 đến 06/11/2020
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai
02/11/2020
Sáng Chào cờ đầu tháng Đ/c Ăm May; CBCC Hội trường UBND xã  
Học lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên   Ly; Cu Đá; Vư; Trung Tâm chính trị huyện Đakarong Hết tuần
Chiều Tiếp nhận và Cấp phát hàng cứu trợ Đ/c Băng; Ai Béc; Hiền Các ban ngành, đoàn thể liên quan Trụ sở làm việc  
Thứ Ba
03/11/2020
Sáng Tiếp nhận và Cấp phát hàng cứu trợ Đ/c Băng; Ai Béc; Hiền Các ban ngành, đoàn thể liên quan Trụ sở làm việc  
Tập huấn Chuyên sâu công chức Văn phòng- thống kê   Đ/c Khóa Khách sạn khán phương  
Chiều Tuyên dương Gương người tốt, việc tốt năm 2020 Đ/c Băng; Các ban ngành, đoàn thể liên quan Hội trường UBND xã  
Thứ
04/11/2020
Sáng Tập huấn Chuyên sâu công chức Văn phòng- thống kê   Đ/c Khóa Khách sạn khán phương  
Chiều Làm việc chuyên môn        

Thứ Năm
05/11/2020
Sáng Tập huấn Chuyên sâu công chức Văn phòng- thống kê   Đ/c Hải Khách sạn khán phương  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ Sáu
06/11/2020
Sáng Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (điểm của xã) Đ/c Băng; Hiền Các ban ngành, đoàn thể liên quan Thôn Hùn  
Tập huấn Chuyên sâu công chức Văn phòng- thống kê   Đ/c Hải Khách sạn khán phương  
Chiều Lên lịch tuần tới        
 

Thông báo
GIấy mời