Lịch làm việc của ĐẢNG ỦY & HĐND & UBND xã từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020

LỊCH CÔNG TÁC
CỦA ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XàBA TẦNG
Từ ngày 30/11/2020 đến 04/12/2020
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai
30/11/2020
Sáng Giao ban đầu tuần Đ/c Băng CBCC Hội trường UBND xã  
Tổ chức Lễ Phát động phong trào thi đua "Dân Vận khéo" Đ/c Ăm May Đ/c Tuấn, Kiên, Chế, BT chi bộ thôn Trùm Nhà SH Cộng đồng thôn Trùm 1 ngày
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ Ba
01/12/2020
Sáng Họp triển khai Kế hoạch Đánh giá CBCC cuối năm 2020 Đ/c Băng CBCC Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc với Ban Tư vấn ISO Đ/c Băng CBCC Hội trường UBND xã  
Thứ
02/12/2020
Sáng Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua -khen thưởng Khối Vùng Lìa năm 2020 Đ/c Băng Đ/c Hải UBND xã Thuận 1 ngày
Chiều Làm việc chuyên môn        

Thứ Năm
03/12/2020
Sáng Họp Đánh giá CBCC cuối năm 2020 Đ/c Băng CBCC Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ Sáu
04/12/2020
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Lên lịch tuần tới        
 

Thông báo