LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 25 NĂM 2022 (CHÍNH THỨC) (Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 25 NĂM 2022 (CHÍNH THỨC)
 (Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022)
 
Thứ, ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
13/6/2022
Sáng - Giao ban TV Đảng ủy
- Giao ban TT HĐND; UBND
- BTV Đảng ủy xã.
- TT HĐND; UBND; VP xã.
- Tại Hội Trường UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn
 
- Cán bộ, công chức xã - Trụ sở UBND xã
Thứ Ba
14/6/2022
Sáng - Làm việc chuyên môn  - Cán bộ, công chức xã - T rụ sở UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn - Cán bộ, công chức xã - T rụ sở UBND xã
Thứ Tư
15/6/2022
Sáng - Dự kiểm tra công tác phòng chống chặt phá rừng trên địa bàn xã. - Đ/c Băng; Đ/c Tuấn; Đ/c Hiền; Đ/c Cu Đá; - Hội trường UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn - Cán bộ, công chức xã - T rụ sở UBND xã
Thứ Năm
16/6/2022
Sáng - Làm việc với Đoàn công tác Huyện ủy Hướng Hóa
- Dự Tập huấn về kỷ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ, đạo dức nghề nghiệp tại TP Đông Hà (2 ngày)
- Đảng ủy xã; Trưởng các đoàn thể xã; các Công chức liên quan
 
- Đ/c Thu CC.VHXH
- Đ/c Thi CC.VHXH
- Hội trường UBND xã
 
- TP Đông Hà
Chiều - Dự Tập huấn về kỷ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ, đạo dức nghề nghiệp tại TP Đông Hà (2 ngày) - Đ/c Thu CC.VHXH
- Đ/c Thi CC.VHXH
- TP Đông Hà
Thứ Sáu
17/3/2022
Sáng - Dự Tập huấn về kỷ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ, đạo dức nghề nghiệp tại TP Đông Hà (2 ngày) - Đ/c Thu CC.VHXH
- Đ/c Thi CC.VHXH
- TP Đông Hà
Chiều - Dự Tập huấn về kỷ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ, đạo dức nghề nghiệp tại TP Đông Hà (2 ngày) - Đ/c Thu CC.VHXH
- Đ/c Thi CC.VHXH
- TP Đông Hà

Thông báo
GIấy mời