Tổ chức bộ máy

DANH SÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY
ĐƠN VỊ: Xã Ba Tầng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
 
TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
I  Đảng ủy xã       danguybatanghh@gmail.com
 1 Ăm May BT ĐU, Chủ tịch HĐND   0976704625 ammay@quangtri.gov.vn
 2 Nguyễn Mạnh Tuấn Phó bí thư (Tăng cường)   0975800045 nguyenmanhtuan@quangtri.gov.vn 
II HĐND xã       hdnd.xabatang@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Vư Phó Chủ tịch HĐND   0984274791 hovanvu@quangtri.gov.vn
III UBND xã       ubndxabatanghuonghoa@gmail.com
xabatang@quangtri.gov.vn
 1 Hồ Văn Băng Chủ tịch UBND   0974752126 hovanbang@quangtri.gov.vn
 2 Hồ Ai Béc Phó chủ tịch UBND   0387407893 hoaibec@quangtri.gov.vn
 3 Hồ Văn Hiền Phó chủ tịch UBND   0365893380 Hovanhien1@quangtri.gov.vn
IV UBMTTQ xã        
 1 Hồ Văn Giai Chủ tịch   0987673151 hovangiai@quangtri.gov.vn
 2 Hồ Văn Kiên Phó chủ tịch    0344645189  
V Ban, ngành xã        
1 Công an        
  Nguyễn Kim Phi Trưởng Công an   0974914777 nguyenkimphi@quangtri.gov.vn 
  Nguyễn Đức Dương Phó Trưởng Công an    0865095667  
  Hồ Văn Nghiên Công an viên   0915313246  
  Lâm Xuyên Công an viên      
  Nguyễn Văn Hiệu Công an viên   0968044207  
2 BCH Quân sự        
  Hồ Văn K Reng  CC Chỉ huy trưởng BCH QS   0358894374 hovakreng@quangtri.gov.vn
  Hồ Văn Thông Chỉ huy phó BCH QS   0358622837  
  Hồ Văn Tron Chỉ huy phó BCH QS   0979503642  
3 Tư pháp-Hộ tịch        
  Hồ Văn Mái CC Tư pháp - Hộ tịch   0362842564 hovanmai@quangtri.gov.vn
  Phạm Thị Mỹ Tiên CC Tư pháp - Hộ tịch   0948859551 phamthimytien@quangtri.gov.vn
4 Địa chính        
  Hồ Cu Đá CC Địa chính nông nghiệp      hocuda1@quangtri.gov.vn
  Mai Ngọc Thành CC Địa chính xây dựng   0988168595 maingocthanh@quangtri.gov.vn
thanhdc1982@gmail.com
5 Văn phòng        
  Nguyễn Hữu Khóa CC Văn phòng-Thống kê   0985475660 huukhoa669@gmail.com
nguyenhuukhoa@quangtri.gov.vn
  Hồ Thị Mỹ Ly CC Văn phòng-Thống kê   0356009539 hothimyly@quangtri.gov.vn
  Nguyễn Văn Hải CC Văn phòng-Thống kê   0944404345 nguyenvanhai@quangtri.gov.vn
6 Kế toán-Tài chính        
  Mai Văn Tâm CC Kế toán-Tài chính   0942259673 maivantam@quangtri.gov.vn
7 Văn hóa, Chính sách        
  Hồ Chánh Thi CC Văn hóa – Xã hội   0979479716 hochanhthi@quangtri.gov.vn
  Nguyễn Thị Thu CC Văn hóa – Xã hội     nguyenthithu6@quangtri.gov.vn
  Hồ Văn Khăm CB Thông tin Truyền thông   0973220821  
8 Nông nghiệp        
  Khuyết Khuyến nông viên      
  Hồ Văn Ngưm CB Kế hoạch, giao thông, thủy lợi (CB không chuyên trách)      
9 Thú y        
  Hồ Văn Một Trưởng thú y   0969074661  
VI Các Hội, đoàn thể        
1 Hội Nông dân        
  Hồ Văn Dữ Chủ tịch   0374321309 hovandu@quangtri.gov.vn
  Hồ Văn Deng Phó chủ tịch      
2 Hội LHPN        
  Y Theo Chủ tịch   0979941548 ytheo@quangtri.gov.vn
  Y Thư Phó chủ tịch      
3 Hội Cựu chiến binh        
  Hồ Văn Rương Chủ tịch   0399332371 hovanruong@quangtri.gov.vn
  Hồ Ra Tý Phó chủ tịch   0358854763  
4 Đoàn TN CSHCM        
  Hồ Ta Cu Bí thư   0375865805 hovantacu@quangtri.gov.vn
  Hồ Văn Thủy Phó Bí thư      
5 Hội Người cao tuổi        
  Hồ Văn Mái (Ăm Đeo) Chủ tịch      
    Phó chủ tịch      
6 Hội Chữ thập đỏ        
  Hồ Văn Dung Chủ tịch   0373799379  
7 Hội Nạn nhân chất độc Da cam Dioxin        
  Lê Minh Trực Chủ tịch      
VII Các cơ quan, đơn vị trong xã        
1 Trạm y tế xã       tramytepatang@gmail.com
  Nguyễn Đình Hưng Trưởng Trạm   0969097188  
2 Trường Tiểu học và THCS Ba Tầng       ptcspatanghhqt@quangtri.edu.vn
  Hoàng Vũ Bằng Giao Hiệu trưởng   0914177600  
  Mai Văn An Phó Hiệu trưởng   0976280414  
  Hoàng Minh Đức Phó Hiệu trưởng   0967408777  
3 Trường Mầm non Ba Tầng       mnpatanghhqt@quangtri.edu.vn
  Đổ Thị Diễm Ngọc Hiệu trưởng   0917438567  
  Hoàng Thị Thiện Phó Hiệu trưởng      
  Nguyễn Thị Thuận Phó Hiệu trưởng   0978795121  

Thông báo