Tổ chức bộ máy xã Ba Tầng

Tổ chức bộ máy xã Ba Tầng

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
I  Đảng ủy xã       danguybatanghh@gmail.com
  Ăm May BT ĐU, Chủ tịch HĐND   0976704625 ammay@quangtri.gov.vn
  Nguyễn Mạnh Tuấn Phó bí thư (Tăng cường)   0975800045  
II HĐND xã       hdnd.xabatang@quangtri.gov.vn
  Hồ Văn Vư Phó Chủ tịch HĐND   0984274791 hovanvu@quangtri.gov.vn
III UBND xã       ubndxabatanghuonghoa@gmail.com
xabatang@quangtri.gov.vn
  Hồ Văn Băng Chủ tịch UBND   0974752126 hovanbang@quangtri.gov.vn
  Hồ Ai Béc Phó chủ tịch UBND   0387407893 hoaibec@quangtri.gov.vn
  Hồ Văn Hiền Phó chủ tịch UBND   0365893380 Hovanhien1@quangtri.gov.vn
IV UBMTTQ xã        
  Hồ Văn Giai Chủ tịch   0987673151 hovangiai@quangtri.gov.vn
  Hồ Văn Kiên Phó chủ tịch    0344645189  
V Ban, ngành xã        
1 Công an        
  Nguyễn Kim Phi Trưởng Công an   0974914777  
  Nguyễn Đức Dương Phó Trưởng Công an    0865095667  
  Hồ Văn Nghiên Công an viên   0915313246  
  Nguyễn Văn Hiệu Công an viên   0968044207  
           
2 BCH Quân sự        
  Hồ Văn K Reng  CC Chỉ huy trưởng BCH QS   0358894374 hovakreng@quangtri.gov.vn
  Hồ Văn Thông Chỉ huy phó BCH QS   0358622837  
  Hồ Văn Tron Chỉ huy phó BCH QS   0979503642  
3 Tư pháp-Hộ tịch        
  Phạm Thị Mỹ Tiên CC Tư pháp - Hộ tịch   0948859551 phamthimytien@quangtri.gov.vn
  Hồ Văn Mái CC Tư pháp - Hộ tịch   0362842564 hovanmai@quangtri.gov.vn
4 Địa chính        
  Hồ Cu Đá CC Địa chính nông nghiệp      hocuda1@quangtri.gov.vn
  Mai Ngọc Thành CC Địa chính xây dựng   0988168595 maingocthanh@quangtri.gov.vn
thanhdc1982@gmail.com
5 Văn phòng        
  Nguyễn Hữu Khóa CC Văn phòng-Thống kê   0985475660 huukhoa669@gmail.com
nguyenhuukhoa@quangtri.gov.vn
  Hồ Thị Chanh CC Văn phòng-Thống kê   03677227321 hothimyly@quangtri.gov.vn
  Nguyễn Văn Hải CC Văn phòng-Thống kê   0944404345 nguyenvanhai.huonghoa@quangtri.gov.vn
6 Kế toán-Tài chính        
  Hồ Văn Sỷ CC Kế toán-Tài chính   0972200168 hovansy@quangtri.gov.vn
7 Văn hóa, Chính sách        
  Hồ Chánh Thi CC Văn hóa – Xã hội   0979479716 hochanhthi@quangtri.gov.vn
  Nguyễn Thị Thu CC Văn hóa – Xã hội     nguyenthithu6@quangtri.gov.vn
  Hồ Văn Khăm CB Thông tin Truyền thông   0973220821  
8 Nông nghiệp        
  Khuyết        
  Hồ Văn Ngưm CB Kế hoạch, giao thông, thủy lợi (CB không chuyên trách)      
9 Thú y        
  Hồ Văn Một Trưởng thú y   0969074661  
VI Các Hội, đoàn thể        
1 Hội Nông dân        
  Hồ Văn Dữ Chủ tịch   0374321309 hovandu@quangtri.gov.vn
  Hồ Văn Deng Phó chủ tịch    0329624535  
2 Hội LHPN        
  Y Theo Chủ tịch   0979941548 ytheo@quangtri.gov.vn
  Y Thư Phó chủ tịch    0333222218  
3 Hội Cựu chiến binh        
  Hồ Văn Rương Chủ tịch   0399332371 hovanruong@quangtri.gov.vn
  Hồ Ra Tý Phó chủ tịch   0358854763  
4 Đoàn TN CSHCM        
  Hồ Ta Cu Bí thư   0375865805 hovantacu@quangtri.gov.vn
  Hồ Văn Thủy Phó Bí thư    0382330069  
5 Hội Người cao tuổi        
  Hồ Văn Mái (Ăm Đeo) Chủ tịch      
    Phó chủ tịch      
6 Hội LHTN        
  Hồ Văn Chế Chủ tịch    0962299103  
7 Hội Chữ thập đỏ        
  Hồ Văn Dung Chủ tịch   0373799379  
8 Hội Nạn nhân chất độc Da cam Dioxin        
  Lê Minh Trực Chủ tịch      
VII Các cơ quan, đơn vị trong xã        
1 Trạm y tế xã       tramytepatang@gmail.com
  Nguyễn Đình Hưng Trưởng Trạm   0969097188  
2 Trường Tiểu học và THCS Ba Tầng       ptcspatanghhqt@quangtri.edu.vn
  Nguyễn Vũ Bằng Giao Hiệu trưởng   0914177600  
  Mai Văn An Phó Hiệu trưởng   0976280414  
  Hoàng Minh Đức Phó Hiệu trưởng      
3 Trường Mầm non Ba Tầng       mnpatanghhqt@quangtri.edu.vn
  Đổ Thị Diễm Ngọc Hiệu trưởng   0917438567  
  Hoàng Thị Thiện Phó Hiệu trưởng      
  Nguyễn Thị Thuận Phó Hiệu trưởng   0978795121  
 
 

Thông báo
GIấy mời